Ognisko Pracy Pozaszkolnej

Szczeciński Chór Chłopięcy Słowiki

Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) informujemy, iż:
1) Administratorem danych osobowych jest OPP Szczeciński Chór Chłopięcy „Słowiki” ul. św. Cyryla i Metodego 43 71-540 Szczecin, tel: 914842906, e - mail: slowiki@slowiki.szczecin.pl ;
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych telefon: +48 91 85 22 093, e - mail: iod@spnt.pl
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań placówki oświatowej - na podstawie art. 6, ust. 1, lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz na podstawie art. 9 ust. 1, lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;
4) Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5) Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa;
6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8) Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem: Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa – Prawo oświatowe jest obligatoryjne.