Strona 1

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Nazwa i adres podmiotu publicznego

Ognisko Pracy Pozaszkolnej Szczeciński Chór Chłopięcy "Słowiki", ul. św. Cyryla i Metodego 43, 71-540 Szczecin

Numer identyfikacyjny REGON

00022386900000

Stan w dniu 01.01.2021 r.

Termin przekazania: do 31.03.2021 r.

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu podmiotu

schs@miasto.szczecin.pl

E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz

slowiki@slowiki.szczecin.pl

Telefon kontaktowy

914842906

Data

2021-03-22

Miejscowość

Szczecin

Lokalizacja siedziby podmiotu

Województwo

WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE

Powiat

Powiat m. Szczecin

Gmina

M. Szczecin (gmina miejska)

Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:

[ X ] 2) wojewody

Dział 1. Dostępność architektoniczna

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:

1

1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie

komunikacyjne ?

Strona 2

[ X ] NIE

2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub

posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń

technicznych?

[ X ] NIE

3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w

sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?

[ X ] TAK

4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa

asystującego?

[ X ] TAK

5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość

ewakuacji lub uratowania w inny sposób?

[ X ] NIE

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej

Ognisko Pracy Pozaszkolnej Szczeciński Chór Chłopięcy "Słowiki" mieści się w budynku nr 2 należącym do Szkoły

Podstawowej nr 41 w Szczecinie (dawne Gimnazjum nr 2).

Do budynku prowadzi 1 wejście usytuowane na wysokości chodnika, ogólnodostępne w godzinach pracy placówki.

Do wejścia prowadzi szeroki chodnik, bez barier poziomych, położony na wysokości ulicy.

Za drzwiami wejściowymi znajdują się 3 stopniowe schody.

Obok schodów znajduje się portiernia z pracownikiem gotowym do udzielenia pomocy lub udzielenia informacji.

W budynku nie ma stałych dostosowań dla osób niepełnosprawnych.

Nie występuje podjazd dla wózków inwalidzkich.

Brak parkingu dla osób niepełnosprawnych.

W Ognisku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób

niewidomych i słabowidzących.

Sekretariat Ogniska znajduje się na parterze.

Dział 2. Dostępność cyfrowa

1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada

deklarację dostępności

Liczba stron: 1

Liczba aplikacji: 0

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

ID a11y-url http://slowiki.szczecin.pl/

Strona 3

ID a11y-status [ X ] Częściowo zgodna

ID a11y-data-sporzadzenie 2020-12-18

2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada

deklaracji dostępności

Liczba stron: 0

Liczba aplikacji: 0

Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej

1. Część plików .DOC, .PDF nie posiada struktury opartej o nagłówki. W miarę możliwości błędy w tego rodzaju dokumentach

zostaną poprawione, a nowe powstaną zgodnie z zaleceniami.

2. Część zdjęć i grafik jest pozbawiona opisu alternatywnego. Tego typu niedopatrzenia będą sukcesywnie eliminowane.

3. W przypadku niektórych podstron w ramach witryny nie jest uwzględniona hierarchiczna struktura semantyczna nagłówków.

4. Kolejność informacji umieszczonych na stronie internetowej nie w każdym przypadku jest spójna oraz określona.

5. Brak skiplinków (możliwości łatwej nawigacji, pozwalającej pominąć powtarzające się na podstronach wybrane stałe

elementy, jak np. informacje w nagłówku czy menu serwisu).

6. Niejednoznaczne opisy wybranych elementów aktywnych.

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych

sposobów/środków wspierających komunikowanie się?

a. Kontakt telefoniczny [ X ] TAK

b. Kontakt korespondencyjny [ X ] TAK

c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości

SMS, MMS lub komunikatorów internetowych [ X ] NIE

d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów

internetowych [ X ] NIE

e. Przesyłanie faksów [ X ] TAK

f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub

aplikacje (tłumaczenie online) [ X ] NIE

g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty [ X ] NIE

h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty) [ X ] NIE

Strona 4

2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle

indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?

[ X ] NIE

Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:

1

3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej

działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:

a. tekstu odczytywalnego maszynowo?

[ X ] TAK

b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?

[ X ] NIE

c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?

[ X ] NIE

4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze

szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?

[ X ] NIE

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym

1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?

[ X ] NIE

2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w

tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?

[ X ] NIE

3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji

funkcjonowania podmiotu?

[ X ] NIE

4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?

[ X ] NIE