Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności Szczecińskiego Chóru Chłopięcego "Słowiki"

Ognisko Pracy Pozaszkolnej Szczeciński Chór Chłopięcy "Słowiki" zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szczecińskiego Chóru Chłopięcego "Słowiki".

 Data publikacji strony internetowej: 2012-01-16

 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-12

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 1. Część plików .DOC, .PDF nie posiada struktury opartej o nagłówki. W miarę możliwości błędy w tego rodzaju dokumentach zostaną poprawione, a nowe powstaną zgodnie z zaleceniami.

 2. Część zdjęć i grafik jest pozbawiona opisu alternatywnego. Tego typu niedopatrzenia będą sukcesywnie eliminowane.

 3. W przypadku niektórych podstron w ramach witryny nie jest uwzględniona hierarchiczna struktura semantyczna nagłówków.

 4. Kolejność informacji umieszczonych na stronie internetowej nie w każdym przypadku jest spójna oraz określona.

 5. Brak skiplinków (możliwości łatwej nawigacji, pozwalającej pominąć powtarzające się na podstronach wybrane stałe elementy, jak np. informacje w nagłówku czy menu serwisu).

 6. Niejednoznaczne opisy wybranych elementów aktywnych.

 

Wyłączenia

 1. Materiały multimedialne zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 2. Część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 

 Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-18

 Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-12

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Elżbieta Wnuk.

E-mail: schs@miasto.szczecin.pl

 Telefon: 91 484 29 06

 

Każdy ma prawo:

 zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

 dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 Organ nadzorujący: Dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej Szczeciński Chór Chłopięcy "Słowiki"

 Adres: ul. św. Cyryla i Metodego 43, 71-540 Szczecin

E-mail: schs@miasto.szczecin.pl

 Telefon: 91 484 29 06

 

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Ognisko Pracy Pozaszkolnej Szczeciński Chór Chłopięcy "Słowiki" mieści się w budynku nr 2 należącym do Szkoły Podstawowej nr 41 w Szczecinie (dawne Gimnazjum nr 2).

2. Do budynku prowadzi 1 wejście usytuowane na wysokości chodnika, ogólnodostępne w godzinach pracy placówki.

3. Do wejścia prowadzi szeroki chodnik, bez barier poziomych, położony na wysokości ulicy.

4. Za drzwiami wejściowymi znajdują się 3 stopniowe schody.

5. Obok schodów znajduje się portiernia z pracownikiem gotowym do udzielenia pomocy lub udzielenia informacji.

6. W budynku nie ma stałych dostosowań dla osób niepełnosprawnych.

7. Nie występuje podjazd dla wózków inwalidzkich.

8. Brak parkingu dla osób niepełnosprawnych.

9. W Ognisku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

10. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

11. Sekretariat Ogniska znajduje się na parterze.

 

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

1. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

2. Zakładki strony internetowej dotyczące Biuletynu Informacji Publicznej posiadają dostosowania : * powiększenie/pomniejszenie czcionki, * zmiana skali szarości, * wysoki/negatywny kontrast,

3. Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą kontaktować się za pośrednictwem: - poczty elektronicznej: schs@miasto.szczecin.pl - telefonu i faxu: 914842906.

 

Inne informacje i oświadczenia

Brak tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.


udostępnił: , wytworzono: 2021/03/29, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Sylwester Błażewicz, dnia: 2021/04/06 17:22:21
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Sylwester Błażewicz 2021/04/06 17:22:21 modyfikacja wartości
Sylwester Błażewicz 2021/04/06 17:19:15 modyfikacja wartości
Sylwester Błażewicz 2021/03/29 11:16:26 modyfikacja wartości
Sylwester Błażewicz 2021/03/29 11:04:25 nowa pozycja