Strona główna

Oferty Pracy


Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista ds. sekretariatu w Ognisku Pracy Pozaszkolnej Szczeciński Chór Chłopięcy „Słowiki”

Informacja o stanowisku :

                                               wymiar zatrudnienia –niepełny etat

                                               umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia

                                               data rozpoczęcia pracy 01.06.2024 r.

Miejsce pracy:           Ognisko Pracy Pozaszkolnej Szczeciński Chór Chłopięcy „Słowiki”

                                    ul. Św. Cyryla i Metodego 43 71-540 Szczecin

Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
 2. Niekaralność,
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane zoskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. Brak przeciwwskazań do pracy na wymienionym stanowisku,
 6. Nieposzlakowana opinia,
 7. Wykształcenie średnie i co najmniej 3 lata ogólnego stażu pracy lub wyższe,
 8. Kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku: znajomość przepisów prawa w zakresie wykonywanych czynności.

Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie zawodowe w jednostkach budżetowych.
 2. Samodzielność, terminowość w wykonywaniu obowiązków, zdolność analitycznego myślenia, dobra organizacja pracy, rzetelność, odpowiedzialność.
 3. Znajomość obsługi komputera, programów: Word, Excel, poczta elektroniczna,
 4. Mile widziane doświadczenie w placówkach oświatowych i wykształcenie ekonomiczne,
 5. Znajomość przepisów m.in. z zakresu ochrony danych osobowych, prawa oświatowego, Kodeks Pracy, Ustawy pracownikach samorządowych.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, z podaniem danych umożliwiających kontakt, np.: adres zamieszkania, numer telefonu lub adres e-mail,
 2. List motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem,
 3. Kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),
 5. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach (kursy, szkolenia),
 6. Oświadczenie kandydata (poświadczone własnoręcznym podpisem) potwierdzające posiadanie obywatelstwa polskiego,
 7. Oświadczenie kandydata, że nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, (poświadczone własnoręcznym podpisem),
 8. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, poświadczone własnoręcznym podpisem.

Zgody kandydata:

CV powinny być opatrzone klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.). prowadzonego przez OPP Szczeciński Chór Chłopięcy „Słowiki” o treści:

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV na potrzeby postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w Ognisku Pracy Pozaszkolnej Szczeciński Chór Chłopięcy „Słowiki” w Szczecinie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

Zakres zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie sekretariatu:
 2. przyjmowanie i wysyłanie korespondencji krajowej i zagranicznej,
 3. nadzór nad obiegiem korespondencji,
 4. ewidencja druków ścisłego zarachowania,
 5. nanoszenie danych do SIO,
 6. przygotowywanie projektów pism, zarządzeń, regulaminów i instrukcji, sporządzanie zestawień,
 7. ewidencja wychowanków,
 8. kontakt z rodzicami wychowanków,
 9. dokumentacja wyjazdów chóralnych (listy wychowanków,  ubezpieczenie grupy, karta wycieczki),
 10. przyjęcia chórów ( kontakt z rodzicami, rozdział gości do rodzin, pomoc przy organizacji koncertów),
 11. prowadzenie składnicy akt, archiwizacja dokumentów.
  1. W zakresie spraw gospodarczych
 12. Kontrola majątku placówki (zabezpieczenie od kradzieży i p.poż.),
 13. Udział w inwentaryzacji,
 14. Dokonywanie zakupów usług i towarów zgodnie z obowiązującymi przepisami o zamówieniach publicznych.
 15. Załatwianie spraw związanych z utrzymaniem w stanie używalności pomieszczeń i wyposażenia,
 16. Prowadzenie ewidencji i dokumentacji majątku placówki zgodnie z obowiązującymi przepisami, ewidencja wypożyczeń strojów koncertowych,
 17. Pełnienie funkcji kasjera: przyjmowanie wpłat gotówkowych, podejmowanie i odprowadzanie gotówki do banku oraz jej przechowywanie i zabezpieczenie,
 18. Kontakt w różnego rodzaju sprawach np. z Wydziałem Oświaty UM,  IOD, inspektorem BHP, w sprawach związanych z dostępnością, RODO i innych.

Informacja:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł 0%.

Obiekt nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Termin i miejsce składania ofert:

 • Oferty należy składać osobiście w sekretariacie placówki lub przesyłać w terminie do dnia 20.05.2024 roku  do godz. 17:00 w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze –Specjalista ds. sekretariatu ” na adres: Ognisko Pracy Pozaszkolnej Szczeciński Chór Chłopięcy „Słowiki” ul. Św. Cyryla i Metodego 43 71-540 Szczecin

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 91-484-29-06

Sekretariat czynny w godzinach od 11.00 do 19.00.

UWAGA:

Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2018 poz. 1260 z późn. zm.) obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy.

O zakwalifikowaniu do II etapu naboru - rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni mailem, telefonicznie lub drogą pocztową.

Oferty, które wpłyną do szkoły niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 1. Administratorem danych osobowych jest Ognisko Pracy Pozaszkolnej - Szczeciński Chór Chłopięcy „Słowiki” w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: Św. Cyryla i Metodego 43, 71-540 Szczecin, e-mailowo: schs@miasto.szczecin.pl.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Agnieszka Marciniak, a jego zastępcą Rafał Malujda, z którymi można się skontaktować e-mailowo: iod@spnt.pl oraz telefonicznie: +48 918522093.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze do Ogniska Pracy Pozaszkolnej - Szczecińskiego Chóru Chłopięcego "Słowiki" w Szczecinie w Szczecinie, na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj., gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 221 § 1 i 4 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 3 i 5 Karty Nauczyciela;
  2. w przypadku realizacji uprawnienia wynikającego z wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym - art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,
  4. art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych - w takim wypadku dane będą usuwane po upływie 1 roku.
 6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

udostępnił: Słowiki, wytworzono: 2024/05/07, odpowiedzialny/a: Dyrektor, wprowadził/a: Kamil Szałata, dnia: 2024/05/07 17:16:01
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamil Szałata 2024/05/07 17:16:01 modyfikacja wartości
Kamil Szałata 2024/05/07 17:12:27 modyfikacja wartości
Dariusz Rogalski 2024/03/26 13:45:51 modyfikacja wartości
Dariusz Rogalski 2024/03/26 13:43:27 modyfikacja wartości
Dariusz Rogalski 2024/03/26 13:34:40 modyfikacja wartości
Dariusz Rogalski 2024/03/26 13:31:42 modyfikacja wartości
Dariusz Rogalski 2024/03/26 13:28:31 nowa pozycja